Site Loader
enova365 2204.3.5

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Kadry i Płace

Funkcjonalności

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy wskaźnik “Wysokość należnego wynagrodzenia (procent)”, który znajduje się w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Deklaracje/PIT- ogólne w sekcji “Ogólne” i od 01.07.2022 r. przyjmuje wartość 0,60%. Wskaźniki Zaktualizowaliśmy wskaźniki obowiązujące od 01.06.2022 r.:
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 6235,22 zł;
 • Najniższe wynagrodzenie uczniów:
  • I rok nauki – 311,76 zł,
  • II rok nauki – 374,11 zł,
  • III rok nauki – 436,47 zł,
 • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy: 249,41 zł.
Podstawa prawna:
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2022 r. (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 469).
Zaktualizowaliśmy również “Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)” który od 01.07.2022 r. przyjmuje wartość: 110,2%. Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2022 r. (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 480).
Wypłaty Dodaliśmy na wypłacie na zakładce “Podatki” pole z procentem naliczonych kosztów autorskich. Na wypłatach z kosztami autorskimi naliczanymi wcześniejszymi wersjami programu pole procent nie pojawi się na wypłatach. Procent będzie wyświetlany dla wypłat naliczanych od wersji 2204.3.5, na których zostaną naliczone koszty autorskie.
PFRON Umożliwiliśmy wybór adresu email przekazywanego na deklaracje WND. Dodaliśmy adres email pełnomocnika do kontaktu z PFRON, w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/PFRON – dane pełnomocnika. Jeżeli na deklaracji WND będzie wykazywany pełnomocnik, to będą wykazywane jego dane adresowe wraz z adresem email uzupełnionym w polu Email pełnomocnika. Dodatkowo w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/PFRON dodaliśmy poleEmail PFRONJeżeli na deklaracji WND nie ma wykazywanego pełnomocnika, to jest wykazywany adres email pobierany z pola Email PFRON. Jeżeli nie będzie uzupełnionego adresu email na zakładce Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/PFRON w polu Email PFRON, to adres email zostanie pobrany tak jak do tej pory z konfiguracji Narzędzia/Opcje/Firma/Kontakt z pola EMAIL. UWAGA: Jednocześnie przypominamy, że od 1 lipca 2022 PFRON zablokuje możliwość wysyłki deklaracji WND wraz z załącznikami INF-D-P do SODIR Off-Line. Od tego dnia należy wyexportowane pliki z enova365 zaczytywać bezpośrednio do SODIR On-Line.
Ulga podatkowa Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022, kwota zasiłku macierzyńskiego będzie podlegała ulgą podatkowym: duża rodzina, pracujący emeryt, dla powracających z zagranicy, do ukończenia 26 roku życia. Ulga podatkowa Zmieniliśmy wartość kwoty wolnej od podatku, zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022. Dla wypłat naliczanych z datą wypłaty od 1 lipca 2022 kwota miesięcznej ulgi podatkowej wynosi 300zł. Ulga podatkowa Wyłączyliśmy naliczanie ulgi dla klasy średniej od 1 lipca 2022, zgodnie z nowymi przepisami. Niezależnie od ustawienia w kartotece pracownika na zakładce Dane podatkowe parametru “Naliczaj ulgę podatkową dla klasy średniej”, na wypłatach naliczanych z datą wypłaty po 1 lipca 2022 ulga dla klasy średniej nie będzie naliczana.
Koszty uzyskania przychodu Zablokowaliśmy możliwość ustawienia kosztów autorskich jednocześnie na zakładce Dane podatkowe oraz na zakładce Płace/Koszty autorskie. Jeżeli w kartotece pracownika na zakładce Dane podatkowe jest wprowadzony procent 50% kosztów autorskich bądź miesięczny limit, to w tym samym zapisie historycznym nie można dodać zapisu na zakładce Płace/Koszty autorskie, dopóki nie zostanie wykonana aktualizacja kartoteki pracownika ze zmianą procentu bądź miesięcznego limitu kosztów 50 procentowych na Dane podatkowe na zero. Koszty uzyskania przychodu Dodaliśmy możliwość zablokowania automatycznego czasu przepracowanego pobieranego do wyliczenia współczynnika kosztów autorskich wprowadzanych na zakładce Płace/Koszty autorskie. W kartotece pracownika na zakładce Płace/Koszty autorskie dodaliśmy kolumny:
 • Czas przepracowany – czas jest pobierany z kalendarza pracownika. Wartość podlega edycji ręcznej, po wprowadzeniu modyfikacji jest automatycznie zaznaczana flaga Korygowany na TAK. Czynność “Przelicz czas przepracowany” przelicza wartość “Czas przepracowany” oraz blokuje wyliczoną wartość, zatem po wykonaniu czynności wprowadzane zmiany na czasie pracy nie będą powodowały automatycznego przeliczenia czasu przepracowanego oraz współczynnika.
 • Korygowany – flaga oznaczająca modyfikację ręczną bądź przeliczenie czasu przepracowanego czynnością Przelicz czas przepracowany.
 • Współczynnik KUP 50 – procent kosztów autorskich, który zostanie przyjęty do wyliczenia na wypłacie pracownika. W przypadku uzupełnienia liczby godzin w kolumnie “Liczba godzin KUP 50”, współczynnik jest wyliczany jako stosunek Liczby godzin KUP 50 do Czasu przepracowanego .
Dodatkowo dodaliśmy czynność “Przelicz czas przepracowany dostępną w kartotece pracownika tylko na zakładce Płace/Koszty autorskie. Jeżeli Czas przepracowany do wyliczenia kosztów autorskich ma być wyliczany dynamicznie i pobierany z kalendarza pracownika z uwzględnieniem zmian na kalendarzu, to należy nie używać czynności “Przelicz czas przepracowany”. Natomiast jeżeli użytkownik chce zablokować zmianę wartości czasu przepracowanego oraz współczynnika kosztów autorskich, to może skorzystać z czynności “Przelicz czas przepracowany”, co spowoduje, że wprowadzana nieobecności bądź modyfikacje czasu na kalendarzu pracownika nie spowodują przeliczenia do czasu ponownego użycie czynności “Przelicz czas przepracowany”. Czynność jest również dostępna w operacjach seryjnych, z listy pracowników w menu Czynności/Koszty autorskie/Przelicz czas przepracowany. Po wywołaniu czynności seryjnej należy wskazać miesiąc, dl którego ma być wykonane przeliczenie oraz ustawić parametr “Nadpisz istniejące” w zależności od tego czy mają zostać wartości dotychczas wprowadzone.
Składka Zdrowotna Dostosowaliśmy naliczanie składki zdrowotnej osoby współpracującej do nowych przepisów obowiązujących od 1 lipca 2022. Dla wypłat osoby współpracującej naliczanych za okresy począwszy od lipca 2022, jako podstawa składki zdrowotnej będzie przyjmowane 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego pobierane z konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia ze wskaźnika “Na ubezpieczenie zdrowotne”.
Podatek Zaktualizowaliśmy progi podatkowe zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022. Stawka podatku w pierwszym progu podatkowym została obniżona z 17% do 12%. Podatek Zablokowaliśmy wyliczanie podwójnej zaliczki podatku zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022. Dla wypłat z datą wypłaty 1 lipca 2022 bądź późniejszą nie będzie wyliczana zaliczka według zasad 2021.

Wydruki

Wypłaty Do paska wypłaty dodaliśmy informację o procencie kosztów autorskich. Na opcjach wydruków dostępny jest parametr “Wsp. koszty 50%” domyślnie ustawiony na “TAK”, co oznacza, że na procent kosztów zostanie wyświetlony, o ile został naliczony na wypłacie.
Wydruki Zaktualizowaliśmy raport Oświadczenie ZUS ZNP-7. Dodatkowo w parametrach wydruku dodaliśmy parametr “Interaktywny pdf”, który domyślnie ustawiony jest na “Nie”. Po zaznaczeniu tego parametru na “Tak” oraz uruchomieniu raportu jako dokumentu PDF mamy możliwość otwarcia wydruku w trybie do edycji, wprowadzenia zmian, a następnie wydrukowania z wprowadzonymi zmianami. Ponadto poprawiliśmy zaczytywanie numeru PESEL na wydruku Oświadczenie ZUS ZNP-7. Dotychczas w sytuacji, gdy w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe nie był uzupełniony “Identyfikator podatkowy NIP” na raporcie nie uzupełniał się numer PESEL. Raport dostępny jest z kartoteki pracownika z poziomu formularza nieobecności. Wydruki Zaktualizowaliśmy wydruk NIP-7 do wersji 6. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19.07.2021 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających. Raport dostępny jest z poziomu kartoteki pracownika w sekcji “Dokumenty”.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych

Funkcjonalności

Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 09.06.2022 r. Aktualne wartości poniżej:
 • Odsetki ustawowe – 9,5%
 • Odsetki podatkowe – 15%
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie – 11,5%
 • Odsetki maksymalne – 23%
Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej wersji programu).

Moduł Księgowość

Funkcjonalności

Deklaracje PIT W związku z nowymi przepisami wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1265) w rozliczeniach podatku PIT wg zasad ogólnych od 1 lipca 2022 r. obniżono pierwszy próg skali podatkowej z 17% na 12%, ulgę podatkową ustalono na poziomie 3600 PLN oraz wycofano możliwość stosowania ulgi na klasę średnią. W konsekwencji zmian przepisowych dostosowaliśmy następujące obszary systemu:
 • W konfiguracji Narzędzia/Opcje/Księgowość, KPiR/Deklaracje/Podatek PIT – kwoty i ulgi zmieniliśmy z datą aktualności 1.07.2022 pierwszy próg podatkowy na 12% oraz kwotę ulgi na 3600 PLN.
 • Na liście Księgowość, KPiR/Deklaracje/Zaliczka PIT skala dodaliśmy nowy formularz: “Zaliczka podatku dochodowego wg skali”. Poprzedni formularz dostępny jest pod nazwą “Zaliczka podatku dochodowego wg skali (do 31.05.2022)”.
 • Na nowym formularzu usunęliśmy sekcję umożliwiającą naliczenie ulgi na klasę średnią.
Do zmian zostały również dostosowane wydruki: Zaliczka podatku dochodowego wg skali oraz Zestawienie do deklaracji PIT-36. Uwaga! Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów naliczanie zaliczek według nowych zasad należy realizować już od zaliczek przygotowywanych w lipcu 2022 roku za czerwiec 2022 roku (przy rozliczeniach miesięcznych) lub II kwartał 2022 roku (przy rozliczeniach kwartalnych). Z tego względu podczas naliczania zaliczek/wprowadzania korekt zaliczek za okresy do maja 2022 roku należy w systemie skorzystać z formularza “Zaliczka podatku dochodowego wg skali (do 31.05.2022)”, natomiast podczas naliczania zaliczek za okresy od czerwca 2022 roku należy skorzystać z formularza “Zaliczka podatku dochodowego wg skali”. Deklaracje PIT W związku z nowymi przepisami wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1265) w rozliczeniach podatku PIT liniowego od 1 lipca 2022 r. wprowadzono możliwość odliczenia składki zdrowotnej do wysokości 8700 PLN rocznie od podstawy opodatkowania. W konsekwencji zmian przepisowych dostosowaliśmy następujące obszary systemu:
 • W konfiguracji Narzędzia/Opcje/KPiR/Deklaracje/PIT i ryczałt oraz Narzędzia/Opcje/Księgowość/Deklaracje/PIT i CIT dodaliśmy z datą aktualności 1.06.2022 limit składki zdrowotnej (liniowo) 8700 PLN.
 • Na liście Księgowość, KPiR/Deklaracje/Zaliczka PIT liniowo dodaliśmy nowy formularz: “Zaliczka podatku dochodowego liniowego”. Poprzedni formularz dostępny jest pod nazwą “Zaliczka podatku dochodowego liniowego (do 31.05.2022)”.
 • Na nowym formularzu dodaliśmy na zakładce “Dochody lub straty i podatek” sekcję umożliwiającą odliczenie składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania do wysokości limitu z konfiguracji.
 • Składka zdrowotna zostanie automatycznie pobrana z utworzonej w Kadrach i płacach Listy płac, jeżeli w konfiguracji Narzędzia/Opcje/KPiR/Deklaracje/PIT i ryczałt oraz Narzędzia/Opcje/Księgowość/Deklaracje/PIT i CIT zaznaczony jest parametr “Licz dane płac. PIT liniowo” na Tak. Jeżeli składki nie są pobierane z Kadr i płac na formularz zaliczki jako odliczenie od dochodu, można je wprowadzić ręcznie lub zaksięgować w koszty.
Do zmian zostały również dostosowane wydruki: Zaliczka podatku dochodowego liniowego oraz Zestawienie do deklaracji PIT-36L. Uwaga! Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów naliczanie zaliczek według nowych zasad należy realizować już od zaliczek przygotowywanych w lipcu 2022 roku za czerwiec 2022 roku (przy rozliczeniach miesięcznych) lub II kwartał 2022 roku (przy rozliczeniach kwartalnych). Z tego względu podczas naliczania zaliczek/wprowadzania korekt zaliczek za okresy do maja 2022 roku należy w systemie skorzystać z formularza “Zaliczka podatku dochodowego liniowego (do 31.05.2022)”, natomiast podczas naliczania zaliczek za okresy od czerwca 2022 roku należy skorzystać z formularza “Zaliczka podatku dochodowego liniowego”. Deklaracje PIT W związku z nowymi przepisami wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1265) w rozliczeniach podatku PIT w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych od 1 lipca 2022 r. wprowadzono możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania do wysokości 50% zapłaconej składki zdrowotnej. W konsekwencji zmian przepisowych dostosowaliśmy następujące obszary systemu:
 • Na liście KPiR/Deklaracje/Zaliczka na podatek ryczałtowy dodaliśmy nowy formularz: “Ryczałt”. Poprzedni formularz dostępny jest pod nazwą “Ryczałt (do 31.05.2022)”.
 • Na nowym formularzu dodaliśmy na zakładce “Przychody i odliczenia” sekcję umożliwiającą odliczenie składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania z uwzględnieniem limitu 50%.
 • Składka zdrowotna zostanie automatycznie pobrana z utworzonej w Kadrach i płacach Listy płac, jeżeli w konfiguracji Narzędzia/Opcje/KPiR/Deklaracje/PIT i ryczałt zaznaczony jest parametr “Licz dane płac. PIT” na Tak. Jeżeli składki nie są pobierane z Kadr i płac na formularz zaliczki jako odliczenie od przychodu, można je wprowadzić ręcznie.
Do zmian zostały również dostosowane wydruki: Zaliczka podatku zryczałtowanego oraz Zestawienie do PIT-28. Uwaga! Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów naliczanie zaliczek według nowych zasad należy realizować już od zaliczek przygotowywanych w lipcu 2022 roku za czerwiec 2022 roku (przy rozliczeniach miesięcznych) lub II kwartał 2022 roku (przy rozliczeniach kwartalnych). Z tego względu podczas naliczania zaliczek/wprowadzania korekt zaliczek za okresy do maja 2022 roku należy w systemie skorzystać z formularza “Ryczałt (do 31.05.2022)”, natomiast podczas naliczania zaliczek za okresy od czerwca 2022 roku należy skorzystać z formularza “Ryczałt”.

Wersja platynowa

WERSJA STANDARD

Moduł Kadry i Płace

Funkcjonalności

Pracownik zewnętrzny Na formularzu umowy zewnętrznej zwiększyliśmy limit znaków w polu “Zakres obowiązków”, które znajduje się na zakładce “Ogólne” w sekcji “Umowa”. Dotychczasowy limit w tym polu wynosił 1000 znaków, obecnie jest to 4000.

Udostępnij:


Post Author: tomek

Dodaj komentarz

Show Buttons
Hide Buttons
X