Site Loader

GTU – oznaczenia towarów i usług w JPK_V7M i JPK_V7K

Rodzaje grupowań GTU

Oznaczenie pozycji GTU jest elementem struktury nowego pliku JPK_V7M oraz JPK_V7K oznaczonym w ich strukturze jako pole obowiązkowe. Zgodnie z ustawą o VAT podatnicy mają obowiązek wskazywać w ewidencji zakupu i sprzedaży VAT m.in.  inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji. Takimi danymi mają właśnie być oznaczenia towaru i usługi GTU, wymagane w pliku JPK. Oznaczeń GTU nie stosuje się w przypadku wprowadzenia w JPK_V7M i JPK_V7K transakcji:
 • zbiorczych o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej,
 • zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami,
 • sprzedaży nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.
 • zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego u sporządzającego plik JPK (WNT, import usług, dostawa w której sporządzający JPK jest nabywcą i dla której podatek płaci właśnie nabywca).
GTU podawać należy natomiast zarówno przy transakcjach opodatkowanych, zwolnionych, dla których miejsce opodatkowania nie znajduje się na terytorium kraju, opodatkowanych u nabywcy, opodatkowanych stawką 0%. We wszystkich tych przypadkach GTU dotyczy rozliczenia podatku należnego. W ewidencji widnieć powinno wyłącznie jedno pole opisujące GTU dla danej faktury (dla danego dokumentu). W przypadku wprowadzania faktury wielopozycyjnej nadawać należy GTU dla faktury, a nie dla poszczególnych pozycji na fakturze. W efekcie przyporządkowanie robi się na następującej zasadzie:
 • faktura z jedną pozycją, niewymienioną w żadnym GTU – pomijane oznaczenie (wpis BRAK),
 • faktura z jedną pozycją, z towarem lub usługą zaliczaną do GTU – wpisać należy symbol właściwy dla tej pozycji,
 • faktura z dwiema pozycjami (i ich większą liczbą), z których jedna zaliczana jest do grupowania GTU a druga nie – oznaczamy fakturę symbolem GTU właściwym dla tej jednej pozycji faktury,
 • faktura z dwiema lub większą ilością pozycji z różnymi symbolami GTU – wpisujemy wszystkie symbole właściwe dla tej faktury), np. jeżeli przedmiotem transakcji udokumentowanej fakturą są towary np. z grup 01, 02 i 04 to podatnik wpisuje przy fakturze odpowiednio symbole „GTU_01”, „GTU_02” i GTU_04”.
W przypadku niezaliczenia towaru lub usługi do poniższych grupowań, pole GTU pozostawić należy puste.

Symbol GTU

Rodzaj transakcji (oznaczenia cyfrowe wskazują PKWiU towaru lub usługi)

GTU 01

Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Głównym problemem może stać się dostawa towarów, bazujących na alkoholu etylowym. Klasyfikacja CN wskazuje bowiem, że kodem CN 2207 (alkohol etylowy) oznaczać należy określone produkty również w sytuacji, gdy alkohol jest wyłącznie składową tego produktu (w stopniu wskazanym poniżej w treści). Z zasady trzeba uznać, że GTU stosować należy do dostaw alkoholi, a nie produktów z zastosowaniem alkoholu, niemniej w konkretnych przypadkach może to być problemem i może powodować konieczność zastosowania GTU. Oznaczenie dotyczy zatem wyłącznie dostaw.

GTU 02

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, tj:
 • benzyn lotniczych (CN 2710 12 31);
 • benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);
 • gazu płynnego (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);
 • olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
 • olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);
 • paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
 • paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);
 • pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);
 • paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt 1-4 i 6-8;
 • biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527);
 • pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.

GTU 03

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem: wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU 04

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Dla oznaczenia GTU_04 dostaw wyrobów tytoniowych suszu płynu i wyrobów nowatorskich bez znaczenia pozostaje, czy obrót następuje hurtowo, czy detalicznie (ale przy dostawach detalicznych GTU oznaczane są wyłącznie faktury). W przypadku sprzedaży na kasie fiskalnej, dostawy nie są objęte obowiązkiem ich oznaczenia GTU_04. W przypadku wystawienia faktury do paragonu – czy to na osobę fizyczną, czy na firmę – obowiązkowe będzie oznaczenie jej GTU. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży i podatku należnego w okresie, w którym zostały wystawione. Oznaczeniu GTU podlega wówczas wykazywana w pliku JPK_V7 faktury z oznaczeniem „FP”. W przypadku wydania paragonu z NIP – nie będzie on oznaczany GTU_04, paragon taki – mimo że traktowany jako faktura uproszczona – jest księgowany w JPK_V7 zbiorczo z danymi okresowymi z kasy fiskalnej (oznaczenie RO) i nie podlega osobnemu ujęciu. Osobno ujmuje się jedynie faktury wystawione do paragonu (a zatem nie paragony z NIP).

GTU 05

Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Oznacza to, że GTU zawiera następujące towary::
 • 38.11.49.0 wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające,
 • 38.11.51.0 odpady szklane,
 • 38.11.52.0 odpady z papieru i tektury,
 • 38.11.54.0 pozostałe odpady gumowe,
 • 38.11.55.0 odpady z tworzyw sztucznych,
 • 38.11.58.0 odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal,
 • 38.12.26.0 niebezpieczne odpady zawierające metal,
 • 38.12.27 odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne,
 • 38.32.2 surowce wtórne metalowe,
 • 38.32.31.0 surowce wtórne ze szkła,
 • 38.32.32.0 surowce wtórne z papieru i tektury,
 • 38.32.33.0 surowce wtórne z tworzyw sztucznych,
 • 38.32.34.0 surowce wtórne z gumy.

GTU 05 nie należy oznaczać następujących odpadów:

 • zwierzęce lub produkcji roślinnej
 • odpady powstające w chowie, przetwórstwie i obrocie zwierzętami,
 • odpady drzewne i z obróbki drewna,
 • odpady z przetwórstwa kopalin,
 • odpady wydobywcze kopalin,
 • odpady bytowo – gospodarcze (komunalne – zmieszane),
 • odpady budowlane,
 • odpady włókiennicze poprzemysłowe – tekstylia.
Zgodnie z wyjaśnieniami GUS, PKWiU 38.11.49.0, a w konsekwencji także GTU_05 zastosować należy do zużytego sprzętu elektronicznego lub elektrotechnicznego (telewizory, lodówki, telefony, komputery, smartfony). Warunkiem jest, że jest to sprzęt zużyty – jeśli jednak nadaje się on do dalszego wykorzystywania – jest kompletny, zdatny do użytku – stanowi od sprzęt używany, więc dostawa nie jest objęta GTU.

GTU 06

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy. Oznacza to, że GTU zawiera następujące towary: ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory 26.20.1           Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD) ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów 26.70.13.0      Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe ex 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD

GTU_06 powinni używać podatnicy stosujący następujące dostawy:

 • tonery i tusze do drukarek i fotokopiarek (do używania),
 • folia typu stretch (ale żadna inna folia),
 • procesory,
 • dyski twarde HDD i dyski SSD
 • komputery i inna elektronika do automatycznego przetwarzania danych (notebooki, smartfony, tablety, kalkulatory),
 • telefony i smartfony,
 • konsole do gier
 • konsole do gier i urządzenia gier zręcznościowych lub hazardowych – ale części do nich nie podlegają temu GTU,
 • aparaty i kamery,
 • dyski SDD z oprogramowaniem systemów operacyjnych, innych użytkowych oraz z filmami i nagraniami video.
GTU 06 stosować należy zarówno przy dostawach sprzętu używanego, jak i nowego. GTU_06 nie należy oznaczać dokumentu wewnętrznego wystawianego w przypadku przeznaczenia sprzętu na cele osobiste lub w przypadku darowizny – gdy dana czynność nieodpłatna zrównana jest zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT z czynnością odpłatną. Generowany dokument oznaczany jest jako WEW, bez konieczności oznaczenia GTU.

GTU 07

Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10, tzn.: ciągniki (w tym rolnicze, gąsienicowe, drogowe do naczep) – z wyłączeniem pojazdów do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części powyższych pojazdów Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi Pojazdy silnikowe do transportu towarów Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne) Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 Zderzaki i ich części (8708 10 – tu niezależnie od tego, czy służą do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705) Oznaczenie obejmuje dostawy pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.

Grupa oznaczeń obejmuje zarówno dostawy części nowych, jak i używanych.

Najważniejszym problemem jest ustalenie, jakiego rodzaju części samochodowe objęte są kodem GTU_07. Opisując treść kodu GTU_07 wymieniono w nim pozycję objętą grupowaniem CN 8708 dotyczącą części samochodowych, a następnie osobno wymieniono zawarty w nim (w tym grupowaniu CN) wewnątrz (tzn. jako podklasa – element – kodu 8708) kod 870810. Jak wskazano w odpowiedziach Ministerstwa Finansów: “Grupa GTU_07 obejmuje towary o kodach CN 8701-8708. Oznaczenie dotyczy grup oraz podgrup. Natomiast wykazana oddzielnie podpozycja CN 8708 10 mieści się w pozycji CN 8708 i stanowi doprecyzowanie wskazanej grupy towarowej”. Odpowiedź ta nie wyjaśnia wiele i nie daje obrazu tego, jaka dostawa części powinna być objęta GTU_07.

GTU 08

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy. Oznacza to, że GTU zawiera następujące towary: Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali (załącznik 12), w tym również m.in.:
 • Antyki o wieku przekraczającym 100 lat – wyłącznie biżuteria artystyczna
 • Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny – wyłącznie wyroby z bursztynu
 • stopy, proszki, odpady z metali szlachetnych,
24.10.31.0      Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej 24.10.32.0      Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej 24.10.35.0      Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 24.10.36.0      Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 24.10.41.0      Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej 24.10.43.0      Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 24.10.51.0      Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane 24.10.52.0      Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane 24.10.61.0      Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej 24.10.62.0      Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone 24.10.65.0      Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej 24.10.66.0      Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone 24.10.71.0      Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej 24.10.73.0      Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej 24.31.10.0      Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej 24.31.20.0      Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej 24.32.10.0      Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane 24.32.20.0      Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane 24.33.11.0      Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej 24.33.20.0      Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej 24.34.11.0      Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej 24.41.10.0      Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 24.42.11.0      Aluminium nieobrobione plastycznie ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym Dewocjonalia wykonane w całości z metali szlachetnych podlegają pod GTU. Pozostałe – nie podlegają pod nie. Przedmioty kultu nie podlegają pod GTU niezależnie od tego, z tego są wykonane. O użyciu oznaczenia GTU_08 do żelaza i metali decyduje stan, w jakim są one przedmiotem dostawy. Nie podlegają oznaczeniu GTU żelazostopy, granul, rury i przewody rurowe, granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali . Decydować będzie również rodzaj metalu będącego przedmiotem dostawy. GTU podlegają:
 • metale szlachetne:
 • aluminium,
 • stal (żelazo).
GTU nie podlegają między innymi i to niezależnie czy są one walcowane, w granulacie, proszku:
 • ołów,
 • cynk,
 • cyna,
 • miedź.
Wyroby gotowe, do których wykorzystane zostały elementy objęte GTU_08 nie podlegają oznaczeniu tym GTU. Oznacza to, że jedynie dostawa tych składników jako produktu – towaru, będzie podlegała oznaczeniu GTU. Po wykorzystaniu ich do produkcji lub wykonania ostatecznego towaru, przestaje obowiązywać obowiązek oznaczania GTU. Dotyczy to również towarów w całości składających się z danego rodzaju metalu (np po oznaczonej GTU dostawie wyrobu płaskiego ze stali dochodzi do wykorzystania go do produkcji śrub – nie będą one już oznaczane GTU).

GTU 09

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z później zmienione). GTU 09 powinno się stosować we wszystkich przypadkach, gdy produkt znajduje się na liście. Art. 37av. wskazuje, że Przedsiębiorca zgłasza Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiar:
 • wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
 • zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 14. również przy dostawach krajowych),
 • niemniej jednak GTU dotyczy “dostawy” a zatem każdej transakcji, którą można kwalifikować w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług za dostawę (krajową, międzynarodową).
Dla celu oznaczenia GTU_09 decydujące jest występowanie tego produktu wyrobu) na liście w dacie powstania obowiązku podatkowego. Termin wystawienia faktury, nie powodujący powstania tego obowiązku nie jest decydujący i nie przesądza o oznaczeniu GTU.

GTU 10

Dostawa budynków, budowli i gruntów. GTU stosuje się bardzo szeroko, a to ze względu na definicję budowli, do której zaliczane są również budowle tymczasowe. Z drugiej jednak strony definicji budynku nie spełnią wydzielone lokale. W efekcie należy każdorazowo kontrolować spełnienie warunków przez dany składnik majątku.
Oznaczenie GTU_10 obejmuje dostawę towarów. W przypadku płatności na poczet dostawy:
 • gdy dochodzi do zapłaty zaliczki – faktura zaliczkowa musi posiadać oznaczenie GTU,
 • gdy dochodzi do zapłaty zadatku –  faktura zaliczkowa musi posiadać oznaczenie GTU,
 • gdy płatność byłaby kaucją zwrotną wynikającą z umowy przedwstępnej – GTU nie wystąpi (nie dochodzi do dostawy i płatności opodatkowanej VAT),
 • wpłata wkładu budowlanego – powinna być oznaczona GTU,
 • zaliczka /zadatek z tytułu usług budowlanych nie są oznaczane GTU,
 • zadatek zatrzymany ze względu na odszkodowawczy charakter nie podlega pod wykazanie w JPK_V7 i nie podlega pod oznaczenie GTU,
 • odszkodowania, kary umowne, odsetki za zwłokę w związku z różnymi sytuacjami wynikającymi z umów o przeniesienie własności – nie podlegają oznaczeniu GTU i publikacji w JPK_V7.

GTU 11

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).

GTU 12

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. W przypadku usług podobnych do wskazanych w GTU_12, w szczególności objętych tym samym grupowaniem klasyfikacji PKWiU, usługi te należy objąć oznaczeniem. Przykładem mogą być usługi kadrowo – płacowe, wskazane w PKWiU 69.20.24 – usługi sporządzania kard i płac, które zawarte są w grupowaniu 69.20.2 – Usługi rachunkowo – księgowe. Podobnie do tej grupy należą, a zatem również oznaczanymi będą (mimo że nie są to usługi typowo księgowe (a jedynie usługi stanowiące podgrupę grupy usług rachunkowo – księgowych):
 • Usługi sprawdzania rachunków (69.20.21),
 • Usługi zestawiania sprawozdań i bilansów finansowych (69.20.22),
 • Pozostałe usługi rachunkowo-księgowe (69.20.29).
Szczególną uwagę należy przyjąć przy klasyfikowaniu usług w szerokich grupach PKWiU (czyli oznaczonych np. jedynie dwoma cyframi, bez cyfr po kropce. Tu bowiem grupowania są bardzo szerokie, np. usługi reklamowe oznaczane GTU_12 zawierają:
 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe,
 • Marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia,
 • Projektowanie reklam i rozwijanie idei reklamowych.

GTU 13

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1. Oznaczenie GTU_01 dotyczy dostaw towarów: napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Wbrew potocznej nazwie, oznaczenie GTU_13 stosowane będzie do szeroko rozumianych usług transportowych i magazynowych. Jak  wskazane zostało w odpowiedziach Ministerstwa Finansów: “Przez „ex” rozumie się zakres towarów i usług węższy niż określony – odpowiednio – w danym dziale, pozycji, podpozycji lub kodzie Nomenklatury scalonej (CN) lub danym grupowaniu klasyfikacji, wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Zatem ze wszystkich usług mieszczących się w Sekcji H PKWiU 2015 r. w grupowaniach 49.4 i 52.1, oznaczeniu podlegają tylko usługi transportowe i usługi gospodarki magazynowej.

W ramach GTU 13 nie zostają oznaczone usługi:

 • transportu osób,
 • wynajmu pojazdów ciężarowych bez kierowcy,
 • wynajmu sprzętu służącego do magazynowania lub przechowywania (hali, składowisk, placów, garaży itd.), natomiast ten wynajem jeśli tylko jest wkalkulowany w cenę ostateczną usługi przechowywania – wówczas podlega pod GTU_13,
 • transportu towarów s przypadku, gdy jest on elementem usługi złożonej (np. usługa budowlana w której elementem pozostaje dowóz części i artykułów budowlanych na plac budowy),
 • usługi holowania,
 • usługi wspomagające transport drogowy,
 • usługi przeładunku (jeśli przechowywanie jest elementem – składową usługi przeładunkowej, nie podlega oznaczeniu),
 • usługi kurierskie,
 • usługi dostarczania zakupów żywnościowych do domu 53.20.12.
Szczegóły opisu transakcji dotyczących JPK_V7M i JPK_V7K znajdziesz tu

Udostępnij:


Post Author: tomek

One Reply to “GTU – oznaczenia towarów i usług w JPK_V7M i JPK_V7K”

Dodaj komentarz

Show Buttons
Hide Buttons
X