Site Loader

Obowiązek zgłaszania do CRBR informacji i ich aktualizowania o beneficjentach rzeczywistych

Szanowni Państwo, W celu ułatwienia weryfikacji osób faktycznie prowadzących działalność gospodarczą czy to osobiście czy to poprzez spółki, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 r. (dalej: ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy) wprowadziła od 13 października 2018 r. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Wiąże się to niestety z nowym obowiązkiem dla spółek. Od 13 października 2019 r. spółki mają obowiązek zgłaszania do CRBR informacji i ich aktualizowania o beneficjentach rzeczywistych. Dotyczy to wspólników spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo – akcyjnych, udziałowców spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcjonariuszy spółek akcyjnych. Zgłoszeniu będą podlegać m.in. następujące dane: dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego (imię, nazwisko, PESEL, państwo zamieszkania, informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnień przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu). Przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych zgromadzonych w Rejestrze będzie się odbywać bez wiedzy osób, których informacje te dotyczą. Spółki, które na dzień 13 października będą wpisane do KRS, będą musiały dokonać zgłoszenia do 13 kwietnia 2020 roku. Zgłoszenia powinny być dokonane przez osoby uprawnione do reprezentacji danej spółki. Na marginesie wskazać należy, że osoby te będą ponosiły odpowiedzialność za szkody wyrządzone zgłoszeniem nieprawdziwych lub niepełnych danych albo za niedotrzymanie terminu zgłoszenia danych i zmian danych objętych wpisem do rejestru.  Natomiast jeżeli spółka nie dopełni nowych obowiązków to może podlegać karze wynoszącej nawet 1.000.000 zł. Wyjaśnić należy, że beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiających wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osoba fizyczna lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna. W przypadku spółek, w których każdy wspólnik ma takie same prawa i obowiązki, i nie ma wspólnika, który ma większą liczbę głosów niż pozostali, przyjmuje się że wszyscy wspólnicy są rzeczywistymi beneficjentami spółki. W przypadku podmiotu będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego beneficjentem rzeczywistym będzie: –            osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem podmiotu, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej, –            osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu – dotyczy to np. uprzywilejowania udziałów lub akcji co do wyboru członka zarządu czy liczby głosów przypadających na udział lub akcję, –            osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji podmiotu, lub łącznie dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie podmiotu, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, –            osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad podmiotem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub –            osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Beneficjentem rzeczywistym w przypadku podmiotu będącego trustem wg ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy będzie: –            założyciel, –            powiernik, –            nadzorca, jeżeli został ustanowiony, –            beneficjent, –            inna osoba sprawująca kontrolę nad trustem. Natomiast w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (w tym również osob prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej), wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, że taki podmiot jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym. Jeżeli osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jest niezależna od innych podmiotów wtedy nie musi składać takiego oświadczenia do rejestru, gdyż przyjmuje się domniemanie, iż ta osoba jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym. Brak zgłoszenie rzeczywistego beneficjenta będzie skutkował domniemaniem, że spółka uczestniczy w praniu brudnych pieniędzy/finasowaniu terroryzmu. To z kolei będzie uprawniało prokuratora do wystąpienia do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie majątku co może skutkować przejęciem spółki przez Skarb Państwa. Zgłoszenie do rejestru następuje zgodnie z instrukcją na stronie: https://www.podatki.gov.pl/crbr/

Udostępnij:


Post Author: tomek

Dodaj komentarz

Show Buttons
Hide Buttons
X